Warszawa

Regulamin szkoły

Regulamin uczestnictwa w zajęciach i kursach organizowanych przez Psyjacielsko – psia szkoła

 Organizator i uczestnicy kursów/szkoleń 

 1. Szkolenia/kursy organizuje Psyjacielsko – psia szkoła, trener i zoopsycholog Adrianna Siedlecka
 2. Udział w szkoleniu/kursie mogą wziąć osoby, które dokonały prawidłowej rejestracji za pomocą formularza poprzez stronę www.psyjacielsko.pl oraz dopełniły wymaganych formalności. Udział w zajęciach mogą brać również osoby zgłaszające się bezpośrednio poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez profil szkoły Psyjacielsko na serwisie facebook.com.
 3. Szkolenia/kursy organizowane są w zakresie i w terminach podanych przez Organizatora.
 4. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/kursach może być przez Organizatora ograniczana. O ilości osób w każdym ze szkoleń/kursów będzie decydował Organizator. O przydzieleniu wolnych miejsc decyduje kolejność dokonanych zgłoszeń.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych kursów grupowych, o czym poinformuje zainteresowanych w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych szkoleń/kursów w dniu ich rozpoczęcia z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora, o czym poinformuje zainteresowanych z minimum 2 godzinnym wyprzedzeniem.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania szkolenia/kursu, jeżeli na dany termin zgłosi się zbyt mała liczba osób.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć oraz filmów wykonanych podczas szkolenia do celów własnych/ promocyjnych.

Prawa i obowiązki uczestników

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu/kursie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line umieszczonego na stronie szkoły pod adresem www.psyjacielsko.pl, bezpośrednio poprzez kontakt telefoniczny, kontakt mailowy na adres kontakt@psyjacielsko.pl lub poprzez wysłanie wiadomości przez fanpage szkoły Psyjacielsko – psia szkoła na facebook.com.
 2. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić mailowo na adres e-mail: kontakt@psyjacielsko.pl lub telefonicznie pod numerem +48504839277.
 3. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia 100% należnej za szkolenie opłaty najpóźniej po pierwszych zajęciach.
 4. Uiszczenie opłaty za szkolenie i dopełnienie wszelkich formalności określonych w regulaminie daje uczestnikowi prawo do udziału w szkoleniu/kursie oraz otrzymaniu niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej (zgodnie z zakresem szkolenia/kursu)
 5. Opłata za szkolenie/kurs podana jest w polskich złotych.
 6. Nie dokonanie opłaty za szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację uczestnika z udziału w szkoleniu i upoważnia Organizatora Psyjacielsko psia szkoła do skreślenia uczestnika z listy uczestników szkolenia/kursu.
 7. Wszelkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie własności intelektualnej.
 8. Od uczestników oczekuje się aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach.
 9. W przypadku rotacyjnego uczestnictwa w kursie/szkoleniu kilku Uczestników (Opiekunów danego psa) wymagane jest, aby Uczestnicy przekazywali sobie wzajemnie zagadnienia teoretyczne i praktyczne poruszane na kursie tj. sposoby pracy, techniki i nazewnictwo komend stosowane do komunikacji z ich psem. Jest to koniecznie, bo pozwoli utrzymać ciągłość realizacji programu kursu/szkolenia.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w 100% przewidzianych zajęć. Istnieje możliwość odpracowania pojedynczych zajęć, gdy uczestnik zgłosi swoją nieobecność minimum 48 godzin przed planowanym terminem szkolenia/kursu (dotyczy także szkoleń indywidualnych).
 11. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać poleceń prowadzącego zajęcia.
 12. Każdy uczestnik szkolenia/kursu zobowiązany jest do punktualnego i aktywnego uczestniczenia w szkoleniu/kursie.
 13. Zabrania się puszczania psów luzem bez wyraźnego polecenia trenera.
 14. Zabrania się podchodzenia do psów innych uczestników szkolenia/kursu bez wyraźnego polecenia trenera.
 15. Zabrania się zbliżania ze swoim psem do czworonogów innych uczestników szkolenia/kursy bez wyraźnego polecenia prowadzącego zajęcia.
 16. Uczestnicy zobowiązani są posiadać niezbędne akcesoria, o których informuje Organizator.
 17. Uczestnicy szkoleń dla psów są zobowiązani trenować z czworonogami pomiędzy zajęciami zgodnie z poleceniami trenera.
 18. Zabrania się przychodzenia na zajęcia z psem w kolczatce/łańcuszku zaciskowym/ kantarze itp. W przypadku złamania tego punktu Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o opuszczenie zajęć (bez możliwości ich odrobienia).
 19. Zabrania się stosowania przemocy zarówno werbalnej, jak i fizycznej wobec psa podczas zajęć. W przypadku złamania tego punktu Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o opuszczenie zajęć (bez możliwości ich odrobienia).
 20. Notoryczne łamanie wyżej wymienionych punktów przez Uczestnika upoważnia Psyjacielsko psia szkoła do skreślenia uczestnika z listy zajęć bez zwrotu opłaty za szkolenie/kurs.
 21. Uczestnik szkolenia/kursu powinien poinformować trenera o problemach zdrowotnych psa uniemożliwiających wykonanie danego ćwiczenia.
 22. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie.
 23. Właściciel psa jest zobowiązany do posiadania książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami i odrobaczeniem.
 24. Pies powinien być wprowadzony na teren szkolenia na smyczy.
 25. Uczestnik szkolenia w czasie zajęć zapewnia psu smakołyki oraz wodę do picia.
 26. W przypadku alergii pokarmowej Uczestnik szkolenia/kursu powinien poinformować o tym trenera podczas zajęć.
 27. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczestnik szkolenia ma prawo do odpracowania zajęć lub dokończenia kursu z następną grupą szkoleniową.

Ochrona danych osobowych

Uczestnik szkolenia poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Psyjacielsko – psia szkoła na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji z Uczestnikiem. Uczestnik w każdym momencie ma dostęp do swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć oraz filmów wykonanych podczas szkolenia do celów własnych.

Odpowiedzialność

Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek niewłaściwego zabezpieczenia psa przez właściciela. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych uczestników szkolenia.